7ம் நாள் திருவிழா
10-05-13 வெள்ளி

உபயம்

  • திரு . கணேசலிங்கம் குடும்பம்

வீரகணபதி -வேட்டைத் திருவிழா

மாலை கலை நிகழ்வுகள் பரதஸ்ரீ சுஜாத்தா சதீஸ் அவர்களின் மாணவர்களின் பரதநாட்டிய நிகழ்வுPlease download detailed festival events in pdf format here:
  1. பிரம்மோற்சவ விஞ்ஞாப‌னம் பக்கம் 1
  2. பிரம்மோற்சவ விஞ்ஞாப‌னம் பக்கம் 2


C o v e n t r y   S r i   S i d h i   V i n a y a g a r    D e v a s t h a n a m
6 5 A,    G e o r g e E l i o t R o a d,    C o v e n t r y,    C V 1   4 H T,    
Tel. 02476 63 22 11


Registered as a Charity in England and Wales
Registered Charity Number: 1144183

Reproduction from © CSSV Devasthanam website is allowed when used without any alterations to the contents and the source, © CSSV Devasthanam, is mentioned.

 
?>